فرم اطلاعات فردی گروه مطالعاتی علم سنجی فرزان

 نام و نام خانوادگی

مدرک و رتبه علمی
وابستگی سازمانی

آدرس محل کار منزل

 


شماره موبایل


شماره منزل


شماره محل کار


شماره فکس


پست الکترونیک


آدرس وب سایت

خلاصه ای از فعالیت ها و تجربیات حرفه ای در زمینه علم سنجی

 

حوزه ها، موضوعات ، ایده های نو و یا ابتکار عمل های پیشنهادی شما در حوزه علم سنجی

 

ارسال فایل
(2MB  ارسال فايل مربوط به خدمات تا حداكثر حجم)